Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune har laget en liste over påstander og behandlinger som pasienter kan stille seg kritiske til. Dette under overskriften «Fysioterapeuter skal være faglig oppdaterte».

Jeg er sikker på at kommunen som forvalter fysioterapitjenestene har stor tiltro til at fysioterapeutene leverer god kvalitet og en slik liste, mer enn annet, løfter fram at fysioterapeuter er kunnskapsbaserte.

En slik liste kan avklare forventninger som pasienter har til fysioterapeuten og punktene på listen tror jeg de fleste vil annerkjenne er verken fremmed i fysioterapeuters historikk eller for befolkningens erfaringer og oppfatninger.

Punktene kan således være tema som pasientene kan spørre fysioterapeuten om, og få gode, ærlige og meningsbærende svar. Det er kanskje ikke pasientens feil hvis man har en uheldig oppfatning eller forventning til behandling? Forventninger til type behandling oppstår ikke i et vakum, de skapes i stor grad av tilbyder.

Mange applauderer denne informasjonen, andre føler det er fremstilt på en måte som setter fysioterapeuter i dårlig lys. De som mener det siste er imidlertid tilsynelatende enige i budskapet og synes at initiativet er bra, men de mener tonen i det ikke er fruktbar. De mener kanskje det også er rettet mot profesjonen og dem selv? Men man må ikke glemme konteksten her; dette er informasjon til pasienter/befolkning fra en offentlig tjeneste som ønsker å gi god informasjon og realistiske forventninger.

Selvsagt må man anerkjenne at måten informasjonen blir gitt på kan bli oppfattet på en uheldig måte. Noen er kanskje til og med uenige i innholdet? (I så fall er kanskje dette viktig informasjon fra kommunen?) Uansett er dette etter min mening en fin åpning for debatt om hvordan vi kommuniserer med befolkningen.

Jeg har skrevet ned det jeg tenkte når jeg leste denne informasjonen. Det er ikke ment som noe forslag til endring eller alternativ tekst, men det sier nøyaktig det samme, mellom linjene, bare på en litt annen måte, mener jeg.

Fabelaktige Fysioterapeuter

(Bakgrunnstanker)

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. (Norsk Fysioterapeutforbund)

Fysioterapeuter har vært en lovregulert profesjon siden 1936 og med beskyttet tittel siden 1999. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell i Norge og har i snart 100 år vært den ledende profesjonen og tjenesteyteren innen spesielt muskel- og skjeletthelse, helsefremmende og forebyggende arbeid og rehabilitering og habilitering, for å nevne noe. Det er i dag en stor og mangfoldig profesjon med over 12 000 registrerte terapeuter og er en helt sentral tjenesteyter i bl.a. primær- og sekundærhelsetjenesten.

Fysioterapi er et fag i utvikling og har en nasjonalt og internasjonalt uttalt konsensus om å være kunnskapsbasert. Videre pålegger helsepersonelloven oss å være forsvarlige og autorisasjonen vår skal kvalitetssikre din sikkerhet som pasient. Under dette ligger det krav om at vi må følge med og holde oss oppdatert på den utviklingen som skjer innen faget. Kunnskapen om bl.a. hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker deg, vet vi mye mer om i dag enn for en del år siden. Videre er fysioterapien en utbredt, tradisjonsrik og sterk profesjon med integritet både til å moderniserer og oppdaterer oss i tråd med samfunns- og kunnskapsutviklingen, og til å tåle interne kritiske debatter, også i offentlig lys.

Fysioterapeutene har for lengst anerkjent at årsakssammenhengene bak plager er mer komplisert og påvirket av mange flere faktorer enn det vi historisk har forfektet. Mange ting som virket intuitivt og som sunn fornuft før i tiden, med det gjeldende kunnskapsgrunnlag man hadde, har vist seg å faktisk være lite presise og misvisende. Akkurat dette er ikke fysioterapeuter alene om, det gjelder alle helseprofesjoner. En videreføring av flere av disse gamle dogmene vil nøre under uheldig sykdomsoppfatning i befolkningen og hos pasienter, faktisk i så stor grad at vi med dagens kunnskap vet at enkelte årsakssammenhenger vi forfektet tidligere kan gjøre mer skade enn nytte.

(Og så selve informasjonen)

Som pasient skal du altså forvente at fysioterapeuten holder seg faglig oppdatert. Derfor er det enkelte påstander og behandlinger fysioterapeuter ikke lengre gir, jfr helsepersonellovens krav og at den videre sier at helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.


  • Derfor er fysioterapeuter fabelaktige – vi oppdaterer og utvikler oss kontinuerlig, og vi er ikke redde for å innrømme at noe av det vi tidligere trodde, påstod og praktiserte ikke lengre er i samsvar med en moderne helseforståelse eller med et hovedmål om å gi ressurser til egenmestring.
  • Derfor påstår vi ikke at behandling “fikser”, “korrigerer” eller “setter på plass” noe i kroppen din. Derimot søker vi å gi deg ressurser som kan hjelpe deg til å hjelpe deg selv, vi søker å gi deg en bedre forståelse av sammenhenger og faktorer du kan adressere, og trygghet på at hvis noe virkelig er ute av plass i kroppen din, ville du nok heller ringe 113.
  • Derfor påstår vi ikke ting som at det er uheldig eller farlig å bøye deg eller å løfte. Fordi det selvfølgelig ikke er det. Hadde det vært farlig hadde ikke menneskeheten hatt en historie. Vi hjelper deg derimot med å stole på og gjenvinne kroppens naturlige funksjoner og veilede deg til et liv i bevegelse.
  • Derfor påstår vi ikke at behandling “løsner” på bindevevet ditt, fordi det lar seg ikke gjøre og dessuten er «fast» bindevev usannsynlig å være verken årsaken til dine plager eller å skjule en løsning på problemet.
  • Derfor påstår vi ikke at symptomene og plagene dine i hovedsak er forårsaket av for dårlig kroppsholdning eller feil sittestilling. Fordi det medfører rett og slett ikke riktighet og er en utdatert, seiglivet og uheldig oppfatning som skygger for de egentlige årsakene bak plagene dine, og setter opp sterke barrierer for god helseforståelse.
  • Derfor påstår vi ikke at årsaken til smertene dine er «muskelknuter», fordi «knuter» i muskelen ikke finnes og fordi det er andre sentrale faktorer å adressere bak at musklene føles stramme og ømme.
  • Derfor påstår vi ikke at svak kjernemuskulatur er årsaken til dine plager, fordi det ikke finnes vitenskapelig støtte, eller pålitelige undersøkelser, for en slik påstand og fordi det sannsynligvis er andre faktorer som er viktigere.
  • Derfor påstår vi ikke at plagene dine skyldes at muskel- og skjelettsystemet ditt er «ustabilt», fordi et menneske som tror hen har en iboende eller medfødt svakhet vil med all sannsynlighet ha et dårligere utgangspunkt for bedring og bærekraftige mestringsstrategier. Vi vet at kroppen er tilpasningsdyktig og robust, og vi søker å forsterke disse egenskapene i din normale kropp og ved å hjelpe deg i å reduserer sosiale og psykologiske barrierer for bedring.
  • Derfor behandler vi ikke deg med terapeutisk ultralyd, fordi det har ingen vitenskapelig støtte. Vi vet faktisk nå at det dessuten ikke virker i det hele tatt og vi ønsker ikke å lure deg eller frarøve deg muligheten til hensiktsmessig behandling.
  • Derfor tar vi ikke betalt for å legge varmepakker på deg siden du kan gjøre det helt gratis hjemme. Vi ønsker heller å dele vår kompetanse med deg i tiden vi har med deg og gi deg aktive strategier for best mulig egenmestring.

(Kjernen min som fysioterapeut)

Kunnskapsbasert fysioterapi er å foreta veloverveide beslutninger som gjelder all fagutøvelse og alle elementer i en terapeutisk prosess, og på en måte som bidrar til å styrke mottakernes egne ressurser. Valg av fysioterapeutiske virkemidler skal være basert på en kritisk vurdering av forskningskunnskap, systematisert erfaringskunnskap og brukerkunnskap (Norsk Fysioterapeutforbund)


Bilde er fra Aftenpostens reportasje 16. oktober 2016 om treningstilbudet «Sterk og stødig» i regi av fysioterapitjenesten i Trondheim kommune. Fotograf: Aleksander Myklebust