Dagen: 20.desember 2016 publiserte Norsk Manuellterapeutforening (NMF) denne artikkelen på sin hjemmeside. Den viser med all tydelighet NMF’s sanne ansikt for alle å se, og det avslører deres tilsynelatende»masterplan»: En helt egen 5-årig utdanning i «manuellterapi». Med en splitter ny «bachelor» i et «fag» som ikke finnes. Dette er den endelige «innrømmelsen» av at de ønsker å distansere seg fra fysioterapien.


Bakgrunn: Et nytt mørkt 10-år for MT-miljøet?, Legenden om NMF – løven, heksa og klesskapet og NMF og Ap: sammen for 3% av fysioterapeutene. Autorisasjonskamp på autopilot


Artikkelen på NMF’s hjemmeside

Før vi ser på selve artikkelen kan dere for ordens skyld selv lese hva den er basert på. Dette er fra Innnstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017:

Ulike utdanninger Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, har merket seg at muskel- og skjelettsykdommer er den viktigste årsaken til sykefravær og nye uførepensjoneringer og koster samfunnet 185 mrd. kroner årlig. Folkehelseinstituttets sykdomsbyrderapport fra 2016 fastslår at muskel- og skjelettlidelser er en av de to viktigste årsakene til helsetap i Norge. Rygg og nakke ligger nå foran hjertesykdommer på listen over sykdommer som fører til helsetap.

Flertallet viser til at i Meld. St. 13 (2011– 2012) Utdanning for velferd konstaterte Stortinget at det er behov for flere behandlere på muskel- og skjelettområdet. Meldingen foreslår at det etableres en ny mastergrad innenfor muskel- og skjelettlidelser, med vekt på kiropraktikk. Ved behandlingen av meldingen i Stortinget uttalte en enstemmig kirke-, utdannings- og forskningskomité at:

«(…) Det må leggjast større vekt på å utdanne helsepersonell som er tilpassa dei framtidige kommunale oppgåvene, og utdanna helsepersonell må i større grad enn til no bli kanalisert til den kommunale helse- og omsorgstenesta.»

«(…) Komiteen er i denne samanhengen nøgd med at meldinga opnar for etablering av kiropraktorutdanning i Noreg, men vil også peike på at det er viktig å sjå ei auke i utdanningskapasiteten innafor muskel- og skjelettlidingar i samanheng med den eksisterande manuellterapiutdanninga.»

F l e r t a l l e t vil bemerke at behovet for å utvide utdanningskapasiteten på muskel- og skjelettområdet ikke har avtatt siden den gang. All nyere dokumentasjon bekrefter behovet for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

F l e r t a l l e t ber regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet.

Det synes som at kommitéens medlemmer som dannet flertall for dette forslaget må ha blitt forledet til å tro at manuellterapi er noe annet enn hva det er og at dette er en god idé. Uansett er det merkelig å se stortingsrepresentanter foreslå bevilgninger til et 5-årig masterstudie for en profesjon som ikke finnes og for det som er én av mange 2-årige videreutdanninger i Norge. Det er en mangelfull bakgrunnsjekk og de kan virkelig ikke ha tilstrekkelig innsikt i fysioterapiens tradisjon og utdanningens oppbygning i Norge. Ei heller alle videreutdanninger for fysioterapeuter, eller alle spesialiseringsgrupper innen fysioterapien, eller doktorgrader, professorer og all den forskningen som fysioterapien har produsert de siste 50 årene. Med mindre…

…dette er en ren klippe-og-lime feil og «manuellterapeuter» snek seg inn i den setningen. En missforståelse. Hvilket Universitet vil starte opp en 5-årig utdanning for en helseprofesjon som ikke finnes ogg hvilket Storting skal jobbe for etableringen av en slik overflødighet? Husk at Sp, Sv, Høyre, FrP og V som har medlemmer i denne komiteen, tidligere har stemt mot særskilt autorisasjon av manuellterapeuter. Hvis noe bikket Arbeiderpartiets 5 medlemmer til flertall blant 15 komitémedlemmer, er det de. Det er åpenbart at de ikke skjønner konsekvensene av den setningen.

Men kan man egentlig tolke den setningen tydelig på at det skal bli en 5-årig utdanning i manuellterapi? Eller betyr det at komiteen tenker seg en utdanning for både kiropraktorer og manuellterapeuter? Det kan jo se slik ut, eller i det minste at det knyttes nært sammen på et vis. I så fall vet jeg ikke hva kiropraktorene tenker om det. Det ville uansett vært rart om et universitet skulle startet to forskjellige masterutdanninger for muskel- og skjelettbehandlende helseprofesjoner som ville bli så like at du måtte ha brekkjern for å skille de. «Kiropraktikk» og «manuellterapi» betyr dessuten det samme også: – behandling utført med hendene.

NMF’s bukkehopp over Manuellterapi-utdanningen i Norge

Komiteen skriver også at de ved behandlingen av meldingen i Stortinget uttalte enstemmig at de «vil også peike på at det er viktig å sjå ei auke i utdanningskapasiteten innafor muskel- og skjelettlidingar i samanheng med den eksisterande manuellterapiutdanninga.»

Masterstudiet for manuellterapeuter i Norge har hold seg såvidt flytende på et marginalt budsjett i mange år. Hvorfor er det ikke dette NMF løfter fram? Hvor er det blitt av vår kjære utdanning i Bergen i NMF’s arbeid? Et arbeid de kaller «bare for manuellterapeuter».

I studieplanen for Klinisk Masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi ved UiB står bl.a. følgende mål:

  • Ein fysioterapeut med vidareutdanning i manuellterapi kan kallast manuellterapeut og skal vere spesialisert i å undersøke og behandle pasientar med lidingar i muskel- og skjelettapparatet.
  • Studiet vidareutviklar fysioterapeuten sin basis for kritisk analytisk tenking og fagutvikling etter vitskapsmetodiske kriterium.

Men når agendaen synes klar, kan det tolkes som at NMF nedprioriterer utdanningen i Bergen på grunn av denne idéen om egen 5-årig master.

En viktig anerkjennelse av manuellterapeuters fagkompetanse?

Det sier Peter Lehne, NMF’s leder, og det er jeg på den ene siden enig i. På den andre siden ligner dette mer politisk spill og forførende semantikk enn anerkjennelse. Er det anerkjennelse når man hopper bukk over eksisterende utdanning i sin innstilling? Manuellterapi er en del av fysioterapien, ikke noe eget. Manuellterapeuter er autorisert som fysioterapeuter og har en videreutdanning for fysioterapeuter. Er det anerkjennelse å neglisjere dette i idéen av noe man ikke vet hva er? Er det virkelig anerkjennelse når man skaper en utopi av en utdanning i et forslag til Stortinget? Er det DET som er anerkjennelse? Er det anerkjennelse av fagkompetansen som er skapt av fysioterapeuter og fysioterapien gjennom mange tiår når det overses i dette forslaget? Manuellterapi som egen 5-årig utdanning må starte med blanke ark, uten historie, uten kompetansen og uten forskningsmiljøene, fordi det ligger til fysioterapien. En virkelig anerkjennelse av manuellterapeutenes fagkompetanse ville vært å gi en innstilling om økt satsing på videreutdanning innen manuellterapi. Og på utviklingen av fysioterapien generelt, for det er der manuellterapeutenes fagkompetanse ligger og det den er bygget på.

Utdanningen vil bidra til å fremheve fagets og terapeutenes betydning i helsevesenet?

Lehne mener videre det, men vil det ikke heller bare bidra til å underbygge det politiske spillet på utilstrekkelig innsikt? Det setter praktisk talt en helsegruppe på bar bakke, utenfor alle rammer og vilkår. Hvis fagets betydning skulle vært fremhevet har man styrket allerede eksisterende utdanning og/eller opprettet nye videreutdanninger for fysioterapeuter (feks manuellterapi). Hvis terapeutens betydning i helsevesenet skulle fremheves hadde Stortinget gitt flere arbeidsplasser og driftsstilskudd.

Siste kortet på hånda?

Er dette et nytt kort som trekkes ut av pandoras eske for autorisasjonssaken? Spekulasjonen er berettighet, selv om den saken egentlig er lagt politisk død flere ganger, av utredninger i helsedirektoratet OG av Stortinget. Men med LO’s lobby-kraft holdes det liv i drømmen enda.

Jeg lurer på om det var dette medlemmene signerte på. Visste medlemmene at dette var planen til NMF? Å løsrive seg fra fysioterapien, kaste sin faglige og kollegiale bagasje på sjøen og støtte opprettelsen og utviklingen av en helt ny profesjon fra grunnen av?

Jeg lurer på om medlemmene kan stå rakrygget og forklare hvorfor de støtter denne saken ovenfor sine fysioterapeutkolleger, sine gamle studiekompiser, sitt gamle utdanningssted, sine tidligere lærere og sine tidligere veiledere. Forklar det gjerne også ovenfor enhetslederen i kommunen der du har driftstilskuddet som fysioterapeut.


Fysioterapeuter Vs fysioterapeuter.

At komiteen og Stortinget har merket seg at muskel- og skjelettsykdommer har et enormt omfang og kolossale samlede konsekvenser for befolkning og økonomi er bra. At Stortinget har konstaterte at det er behov for flere behandlere på muskel- og skjelettområdet er oppløftende. Men skulle opprettelsen av en ny 5-årig masterutdanning for en ny uautorisert helsepersonellgruppe være løsningen? Det gir ikke mening.

Det har mange ganger vært påpekt mangelen på fysioterapistillinger og driftsavtaler for fysioterapeuter, samt lange ventelister for pasientene på mange steder. Avtaleløse fysioterapeuter i privat praksis utgjør flere 100 årsverk i helse-Norge årlig. Det er gratis tjenester for kommunene og regjering som fysioterapeuter gir hvert år. Langt fra alle fysioterapeuter får arbeid som fysioterapeut når de er ferdig utdannet. 4 utdanningsinstitusjoner i Norge tar hvert år opp ca 300 studenter, og merk at regjeringen har forventet at det skal tas opp flere.

I Norsk Fysioterapeutforbund er det flere grupper av fysioterapeuter med videreutdanning på mastergradsnivå. De fleste av disse tilhører en av NFFs 13 spesialistgrupper, hvorav manuellterapeuter er en av dem. Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund med ca 700 medlemmer har også mange i sine 2 spesialistgrupper. Behandlerne og kompetansen er der, og med et faglig mangfold og tradisjon som ingen lignende grupper er i nærheten av. Bruk den!

I Helsedirektoratets strategi for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er det beskrevet et behov for 1550 ekstra årsverk for å møte en nasjonal minstenorm for bemanning, herav 440 fysioterapeutårsverk.

Så, hvorfor en ny 5-årig masterutdanning for en uautorisert gruppe? Nesten halvparten av manuellterapeutene i Norge er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund og ønsker mer satsing på eksisterende utdanninger og at regjeringen må utnytte den ressursen som ligger i fysioterapien. Å ikke gjøre det til fordel for dette forslaget om nytt studie gir ingen mening. Men NMF trosser sine fysioterapeutkolleger og manuellterapeutkolleger, for det.


Blir manuellterapi en egen 5-årig utdanning kan man nok ikke lengre høste godene fra fysioterapien. Da ryker nok forhandlingsretten for rammeavtaler og takster. Driftstilskuddene ryker og kan ikke søkes på, og kanskje burde alle som skal støtte NMF som medlem etter dette si opp sitt kommunale tilskuddet for fysioterapeuter umiddelbart. Penger fra Fondet blir det nok heller ikke. Og hvor finnes det jobber for de som eventuelt tar 5-årig masterutdanning i manuellterapi? Man står også helt utenfor Verdensorganisasjonen for fysioterapeuter (WCPT) og den internasjonale organisasjonen for manuellterapeuter (IFOMPT) fordi det er en organisasjon for fysioterapeuter og en undergruppe til WCPT. (vel, medlemmene i NMF har allerede valgt å stå utenfor)


Er autorisasjon så viktig – må ha det, bare MÅ ha det?