Dagen: 20.desember 2016 publiserte Norsk Manuellterapeutforening (NMF) denne artikkelen på sin hjemmeside. Den viser med all tydelighet NMF’s sanne ansikt for alle å se, og det avslører deres «masterplan»: En helt egen 5-årig utdanning i «manuellterapi». Med en splitter ny «bachelor» i et «fag» som ikke finnes. Dette er den endelige og krystallklare innrømmelsen av at de ønsker å fjerne seg helt fra fysioterapien. Det bildet jeg har forsøkt å male av NMF, har de nå selv fullført til perfeksjon.


Bakgrunn: Et nytt mørkt 10-år for MT-miljøet?, Legenden om NMF – løven, heksa og klesskapet og NMF og Ap: sammen for 3% av fysioterapeutene. Autorisasjonskamp på autopilot


Artikkelen på NMF’s hjemmeside

Før vi ser på selve artikkelen kan dere for ordens skyld selv lese hva den er basert på. Dette er fra Innnstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017:

Ulike utdanninger Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, har merket seg at muskel- og skjelettsykdommer er den viktigste årsaken til sykefravær og nye uførepensjoneringer og koster samfunnet 185 mrd. kroner årlig. Folkehelseinstituttets sykdomsbyrderapport fra 2016 fastslår at muskel- og skjelettlidelser er en av de to viktigste årsakene til helsetap i Norge. Rygg og nakke ligger nå foran hjertesykdommer på listen over sykdommer som fører til helsetap.

Flertallet viser til at i Meld. St. 13 (2011– 2012) Utdanning for velferd konstaterte Stortinget at det er behov for flere behandlere på muskel- og skjelettområdet. Meldingen foreslår at det etableres en ny mastergrad innenfor muskel- og skjelettlidelser, med vekt på kiropraktikk. Ved behandlingen av meldingen i Stortinget uttalte en enstemmig kirke-, utdannings- og forskningskomité at:

«(…) Det må leggjast større vekt på å utdanne helsepersonell som er tilpassa dei framtidige kommunale oppgåvene, og utdanna helsepersonell må i større grad enn til no bli kanalisert til den kommunale helse- og omsorgstenesta.»

«(…) Komiteen er i denne samanhengen nøgd med at meldinga opnar for etablering av kiropraktorutdanning i Noreg, men vil også peike på at det er viktig å sjå ei auke i utdanningskapasiteten innafor muskel- og skjelettlidingar i samanheng med den eksisterande manuellterapiutdanninga.»

F l e r t a l l e t vil bemerke at behovet for å utvide utdanningskapasiteten på muskel- og skjelettområdet ikke har avtatt siden den gang. All nyere dokumentasjon bekrefter behovet for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

F l e r t a l l e t ber regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet.

Legg spesielt merke til den siste setningen! NMF skriver at Stortinget både ønsker og ber om en 5-årig masterutdanning for manuellterapeuter. De skriver til og med at Stortinget har planer om en slik utdanning.

  1. Dette er en innstilling: «Når en komité har sluttført sitt arbeid med en sak, avgir komiteen en innstilling. Innstillingen blir deretter behandlet i Stortinget». Stortinget har altså ikke bedt om dette, heller ikke ytret ønske om det og ingen planer for det (hvorfor skulle de det egentlig?).
  2. Det er opplagt at kommitéens medlemmer som dannet flertall for dette forslaget må ha blitt forledet til å tro at manuellterapi er noe annet enn hva det er og at dette er en god idé. Uansett er det pinlig å se stortingsrepresentanter foreslå bevilgninger til et 5-årig masterstudie for en profesjon som ikke finnes og for det som er én av 100-vis av 2-årige videreutdanninger i Norge. Det er tidenes dårligste bakgrunnsjekk. De kan virkelig ikke ha tilstrekkelig innsikt i fysioterapiens tradisjon og utdanningens oppbygning i Norge, ei heller alle videreutdanninger for fysioterapeuter, eller alle spesialiseringsgrupper innen fysioterapien, eller doktorgrader, professorer og all den forskningen som fysioterapien har produsert de siste 50 årene. Med mindre…
  3. …dette er en ren klippe-og-lime feil og «manuellterapeuter» snek seg inn i den setningen. En missforståelse. Hvilket Universitet vil starte opp en 5-årig utdanning for en helseprofesjon som ikke finnes? Og hvilket Storting skal jobbe for etableringen av en slik overflødighet? Husk at Sp, Sv, Høyre, FrP og V som har medlemmer i denne komiteen tidligere har stemt mot særskilt autorisasjon av manuellterapeuter. Hvis noe bikket Arbeiderpartiets 5 medlemmer til flertall blant 15 komitémedlemmer, er det de. Det er åpenbart at de ikke skjønner konsekvensene av den setningen.
  4. Men kan man egentlig tolke den setningen tydelig på at det skal bli en 5-årig utdanning i manuellterapi? Eller betyr det at komiteen tenker seg 1 utdanning for både kiropraktorer og manuellterapeuter? Det kan jo se slik ut, eller i det minste at det knyttes nært sammen på et vis. I så fall vet jeg ikke hva kiropraktorene tenker om det, men jeg har en anelse. Det ville uansett vært rart om et universitet skulle startet to forskjellige masterutdanninger for muskel- og skjelettbehandlende helseprofesjoner som ville bli så like at du måtte ha brekkjern for å skille de. «Kiropraktikk» og «manuellterapi» betyr dessuten det samme også: – behandling utført med hendene.

NMF’s torpedering av Manuellterapi-utdanningen i Norge

Komiteen skriver også at de ved behandlingen av meldingen i Stortinget uttalte enstemmig at de «vil også peike på at det er viktig å sjå ei auke i utdanningskapasiteten innafor muskel- og skjelettlidingar i samanheng med den eksisterande manuellterapiutdanninga.»

Masterstudiet for manuellterapeuter i Norge har hold seg såvidt flytende på et marginalt budsjett i mange år. Hvorfor er det ikke dette NMF løfter fram? Hvor er det blitt av vår kjære utdanning i Bergen i NMF’s arbeid? Et arbeid de kaller «bare for manuellterapeuter».

I studieplanen for Klinisk Masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi ved UiB står bl.a. følgende mål:

  • Ein fysioterapeut med vidareutdanning i manuellterapi kan kallast manuellterapeut og skal vere spesialisert i å undersøke og behandle pasientar med lidingar i muskel- og skjelettapparatet.
  • Studiet vidareutviklar fysioterapeuten sin basis for kritisk analytisk tenking og fagutvikling etter vitskapsmetodiske kriterium.

Men når agendaen er klar, synes det som at NMF gladelig vender ryggen til utdanningen i Bergen på grunn av denne luftspeilingen av et kjøttbein denne komiteen har hengt foran snuten deres.

En viktig anerkjennelse av manuellterapeuters fagkompetanse?

Det sier iallefall Peter Lehne, NMF’s leder. Det ligner mer politisk spill og forførende semantikk enn anerkjennelse. Er det anerkjennelse når man hopper bukk over eksisterende utdanning i sin innstilling? Manuellterapi er en del av fysioterapien, ikke noe eget. Manuellterapeuter er autorisert som fysioterapeuter og har en videreutdanning for fysioterapeuter. Er det anerkjennelse å neglisjere dette i glansbildet av noe man ikke vet hva er eller som ikke eksisterer noe sted i verden? Er det virkelig anerkjennelse når man skaper en utopi av en utdanning i et forslag til Stortinget? Er det DET som er anerkjennelse? Er det anerkjennelse av fagkompetansen som er skapt av fysioterapeuter og fysioterapien gjennom mange tiår når man feier det under teppet med dette forslaget? Manuellterapi som egen 5-årig utdanning må starte med blanke ark, uten historie, uten kompetansen og uten forskningsmiljøene, fordi det ligger til fysioterapien. En virkelig anerkjennelse av manuellterapeutenes fagkompetanse ville vært å gi en innstilling om økt satsing på videreutdanning innen manuellterapi. Og på utviklingen av fysioterapien generelt, for det er der manuellterapeutenes fagkompetanse ligger og det den er bygget på.

Utdanningen vil bidra til å fremheve fagets og terapeutenes betydning i helsevesenet?

Lehne mener videre det. Nei, det vil bare bidra til å underbygge det politiske spillet av folk som ikke har tilstrekkelig innsikt. Det setter praktisk talt en helsegruppe på bar bakke, utenfor alle rammer og vilkår. Hvis fagets betydning skulle vært fremhevet har man styrket allerede eksisterende utdanning og/eller opprettet nye videreutdanninger for fysioterapeuter (feks manuellterapi). Hvis terapeutens betydning i helsevesenet skulle fremheves hadde Stortinget gitt flere arbeidsplasser og driftsstilskudd.

En snål men vanlig artikkelform

Det er alltid snålt å lese artikler på NMF’s egen hjemmeside der deres leder synes å ha blitt intervjuet av seg selv/sine egne. Han kunne like gjerne ha skrevet det selv, i intervjuform, om seg selv. Ingen oppgitt forfatter og om det er noen annen enn han selv så er det nok Espen Mathisen. Peter Lehnes lojale høyre hånd og nærmeste politiske støttespiller siden lenge før bruddet i 2006.

Siste kortet på hånda Lehne?

Er denne artikkelen og åpenbaringen av mange års agenda bare et aller siste desperat kort som trekkes ut av pandoras eske? For autorisasjonssaken! Den saken er egentlig lagt død, flere ganger, av utredninger i helsedirektoratet OG av Stortinget. Men med LO’s lobby-kraft holdes det såvidt liv i drømmen enda, og det begynner å lukte desperasjon nå.

Jeg lurer på om det var dette medlemmene signerte på. Visste medlemmene at dette var planen til NMF? Å løsrive seg totalt fra fysioterapien, kaste sin faglige og kollegiale bagasje på sjøen og støtte opprettelsen og utviklingen av en helt ny profesjon fra grunnen av?

Jeg lurer på om medlemmene kan stå rakrygget, holde øyekontakt og forklare hvorfor de støtter denne saken ovenfor sine fysioterapeutkolleger, sine gamle studiekompiser, sine gamle veiledere og sine gamle lærere. Ta det som en utfordring! Gå deretter til enhetslederen i kommunen din, still deg opp foran vedkommende og se hen rett inn i øynene når du forklarer. Forklar det for legene eller sykepleierne. Eller bare prøv å ta en diskusjon om dette i det offentlige rom. Hvor er dere egentlig, annet enn i de lukkede rom? Stå opp for at du skor deg på en høgskoles bachelorutdanning i fysioterapi, på et universitets videreutdanning i fysioterapi, på utdanningsinstitusjonens ressurser, på samfunnets forventninger og forutsigbarhet, på lånekassens og fysioterapeutenes eget fonds penger. Stå opp nå og forklar! I double dare you!


Fysioterapeuter Vs fysioterapeuter. Over lik.

At komiteen og Stortinget har merket seg at muskel- og skjelettsykdommer har et enormt omfang og kolossale samlede konsekvenser for befolkning og økonomi er bra. At Stortinget har konstaterte at det er behov for flere behandlere på muskel- og skjelettområdet er oppløftende. Men skulle opprettelsen av en ny 5-årig masterutdanning for en ny uautorisert helsepersonellgruppe være løsningen? Det henger ikke på greip. Det finnes ikke snev av greip engang.

Det har mange ganger vært påpekt mangelen på fysioterapistillinger og driftsavtaler for fysioterapeuter, samt lange ventelister for pasientene på mange steder. Avtaleløse fysioterapeuter i privat praksis utgjør flere 100 årsverk i helse-Norge årlig. Det er gratis tjenester for kommunene og regjering som fysioterapeuter gir hvert år. Langt fra alle fysioterapeuter får arbeid som fysioterapeut når de er ferdig utdannet. 4 utdanningsinstitusjoner i Norge tar hvert år opp ca 300 studenter, og merk at regjeringen har forventet at det skal tas opp flere.

I Norsk Fysioterapeutforbund er det flere grupper av fysioterapeuter med videreutdanning på mastergradsnivå. De fleste av disse tilhører en av NFFs 13 spesialistgrupper, hvorav manuellterapeuter er en av dem. Privatpraktiserende Fysioterapeuters forbund med ca 700 medlemmer har også mange i sine 2 spesialistgrupper. Behandlerne og kompetansen er der, og med et faglig mangfold og tradisjon som ingen lignende grupper er i nærheten av. Bruk den!

I Helsedirektoratets strategi for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er det beskrevet et behov for 1550 ekstra årsverk for å møte en nasjonal minstenorm for bemanning, herav 440 fysioterapeutårsverk.

Så, hvorfor en ny 5-årig masterutdanning for en uautorisert gruppe? NMF jobber så definitivt ikke bare for «manuellterapeuter». Nesten halvparten av manuellterapeutene i Norge er organisert i Norsk Fysioterapeutforbund og ønsker mer satsing på eksisterende utdanninger og at regjeringen må utnytte den ressursen som ligger i fysioterapien. Å ikke gjøre det til fordel for dette forslaget om nytt studie er totalt meningsløst. Men NMF går over lik, sine fysioterapikolleger og manuellterapeutkolleger, for det.


Fysioterapeuter som stjeler fra fysioterapeuter

NMF høster alle goder fra fysioterapien mens de jobber for full løsriving. Fysioterapien brukes som fundamentet og springbrettet til en helt ny helseprofesjon, i realiteten kun basert på en 2-årig videreutdanning. NMF forhandler om rammene (ASA) og takstene for kommunale driftstilskudd. Driftstilskudd for fysioterapeuter som de fleste medlemmer i NMF har nytt godt av i mange år og fortsatt gjør. NMF har fått plass i styret i Fond til videre- og etterutdanning for fysioterapeuter, en nøkkelressurs for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt kompetanse hos fysioterapeuter. Derfra skal de kreve midler til sine egne prosjekter.

Men fysioterapien biter tilbake.

Blir manuellterapi en egen 5-årig utdanning kan man ikke lengre høste godene fra fysioterapien. Da ryker forhandlingsretten for rammeavtaler og takster. Driftstilskuddene ryker og kan ikke søkes på, og ærlig talt burde alle som fortsatt skal støtte NMF som medlem etter dette si opp sitt kommunale tilskuddet for fysioterapeuter umiddelbart. Penger fra Fondet blir det selvsagt heller ikke. Og hvor finnes det jobber for de som eventuelt tar 5-årig masterutdanning i manuellterapi? Man står også helt utenfor Verdensorganisasjonen for fysioterapeuter (WCPT) og den internasjonale organisasjonen for manuellterapeuter (IFOMPT) fordi det er en organisasjon for fysioterapeuter og en undergruppe til WCPT. (vel, medlemmene i NMF har allerede valgt å stå utenfor)


Har du tenkt over dette, du som er medlem av NMF? Støtter du denne løsrivingen fra fysioterapien? All denne unødvendige støyen og missbrukte ressurser. På bekostning av fysioterapien og manuellterapimiljøet i Norge. Er det verdt det?

Er autorisasjon så viktig – må ha det, bare MÅ ha det? For å «få beskyttet tittel» eller at det skal bli «enklere å markedsføre manuellterapien»?

Uansett, om det nå er storm i vannglasset angående denne omtalte utdanningen og om det er minimal mulighet for at det egentlig er intensjonen for et Storting, er det NMF sin agenda og holdning om løsrivelse fra fysioterapien som er det sentrale her.

Vel, det er åpent for alle å se nå. Open your eyes!